X
تبلیغات
زولا

یکشنبه 15 آذر 1394 ساعت 07:37

سلام


ﮐﺮﮔﺪﻥ، ﮔﻮﺭﺧﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻞ‌ﻭ ‌ﻻﯼ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻼﺵ می‌کند نمی‌تواند ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ.


 

 ﺍﻭ می‌دﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮔﻞ‌ﻭ ‌ﻻﯼ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ می‌دﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﮐﻮﭼﮏ، ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. می‌توﺍﻧﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﺭﺧﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﺍﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﺩ. ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮﯼ ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻞ‌ﻭ ‌ﻻﯼ  ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺸﯿﺪ، ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ . ﺍﻭ ﭼﯿﺰﯼ نمی‌خوﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻣﻨّﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﯾﺎ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ، ﻧﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻭ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ، ﻧﻪ ﭘﯿﺮﻭ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺁﯾﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﮥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﮏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﺑﺎ ﮐﺮﮔﺪﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺵ ﺳﯿﻤﺎ ﻭ ﺧﻮﺵ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺤﺸﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻧﻮﻉ ﺑﻼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺑﺮﮐﺖ ‏(ﻋﻠﻒ ﻭ ﺑﺮﮒ‏) ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺒﺨﺸﺪ. ﺍﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﻮﺭﺍ ﻭ ﻻﯾﮏ ﻭ ﻋﺰﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ می‌خوﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﯾﮏ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﮔﺪﻥ، ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ. ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩ ﮐﻪ " ﺁﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﮔﻮﺭﺧﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻭ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ؟ "...

ﺍﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﻨﺪ . ﻓﻘﻂ می‌دﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮔﻞ‌ﻭ ‌ﻻﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﻧﺞﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ ‏(ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﻗﺒﻼً ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ) ﻭ می‌دﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ می‌توﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﺞ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻫﺪ . ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﺮﮔﺪﻥ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺍﻭ ... ﺁﺧﺮ ﺍﻭ "ﻓﻘﻂ" ﯾﮏ ﮐﺮﮔﺪﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ " ﺍﺷﺮﻑ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ" ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ !!!توضیح نوشت:

ابتدا در یه گروه کتابخوان تلگرامی! این داستان را خواندم .خوشم آمد بسی... فقط اسم نویسنده برایم مشکوک بید که در یه جستجو متوجه شدم داستانی واقعی است!

گورخری که از مادرش جدا شده و گرفتار باتلاق‌مرگ شده بود،

توسط کرگدنی قوی‌جثه از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از روزنامه “دیلی میل” انگلیس این کرگدن به محض مشاهده گرفتار شدن گورخر کوچک در باتلاق، به کمک آن شتافت و با مهارت مثال زدنی و شیوه جالب و دیدنی با استفاده از شاخ آن را بلند کرد و از باتلاق بیرون کشید.

 


A rhino helping a baby zebra out of the mud

برچسب‌ها: کرگدن، گورخر
نظرات (2)
دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 11:36
سلام

این میتونه ی درسی به ما آدما باشه که نسبت به هم بی تفاوت نباشیم و در سختی و مشکلات به داد هم برسیم وقتی ی کرگدن بی تفاوت نیست از اشرف مخلوقات بعیده که بی تفاوت باشه

یکشنبه 15 آذر 1394 ساعت 11:30
سلام
گاهی برخی از این اشرف مخلوقات ها مثل گورخر در میان انواعی از تعارض ها گیر می مانند ... شاید نویسنده ی این مطلب یکی از همین گورخرها بوده باشد !!! البته این نویسنده مشکل اصلی اش باتلاق نبود و تمساح کج فهمی از پائین پایش را می کشد !!!

یک اتفاقی می افتد و تصویری زیبا خلق می شود و پیامی در خود دارد ؛ " دوست داشتن می تواند فراتر از نوع دوستی را هم شامل بشود !! "

ولی یک عده ناخوش احوالِ مریض دوست دارند تا از این نشانه ی زیبا به صورتی نازیبا برعلیه چیزی که فهم شان نمی کشد بتازند !!! این اتفاق چه ربطی به هفتاد نوع بلا و آخرت و فلان داشت معلوم نبود ولی معلوم بود چرا می گویند سگ را به آب هفت دریا اگر بشوری پاک نمی شود !!
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.